hlavne-menu
HLAVNÁ STRÁNKA PRE UCHÁDZAČOV ŠTUDIJNÉ ODBORY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV AKTIVITA NA ŠKOLE PROJEKTY PREDMETY FOTOGALÉRIA DUÁLNE VZDELÁVANIE VÝCHOVNÝ PORADCA ERASMUS+ ZMLUVY,FAKTÚRY,OBJEDNÁVKY KONTAKT PARTNERI ŠKOLY INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA ELEKTRONICKÝ ČASOPIS NÓRSKY PROJEKT - Modrá škola TLAČIVÁ
hlavne-menu
NÓRSKY PROJEKT - Modrá škola

Image result for štátny znak

 

 www.eeagrants.sk        slogan : „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Supported by a grant from Iceland,Liechtenstein, Norway. Co - financed by the State Budget ofthe Slovak Republic. 

Názov projektu: "Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY"

Programová oblasť: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom.

Opatrenie: Modré školy

Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Výsledky programu:

1. Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre stredné školy.

2. Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu

Konečný prijímateľ: Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice

Výška grantu: 40 000 €

Cieľ projektu:

- vytvoriť podnetné prostredie pre široké spektrum aktivít pre mladých ľudí, ktorí si cez diskusiu na jednotlivé témy s vyučujúcimi a prizvanými odborníkmi zvýšia úroveň vedomostí v oblasti prispôsobovania sa a zmierňovania dopadov zmeny klímy, o prevencii sucha a povodní

Výsledky projektu:

- návrh a dizajn vhodných typov opatrení na zachytávanie zrážok prostredníctvom adaptácie na zmenu klímy implementovaných v našom školskom areáli. Mladý človek môže získať veľa nápadov a inovatívnych riešení týkajúcich sa využitia dažďovej vody

- praktická realizácia adaptačných opatrení žiakmi školy priamo v školskom areáli – jazierko, dažďová záhrada, vertikálne zazelenanie, výsadba stromčekov a zelene, zachytávanie dažďovej vody do zberných nádob a vytvorenie tak prírodnej „eko-učebne“. Našou ambíciou v projekte, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia a vzdelania a získavania praktických zručností v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, je premeniť školu na prirodzené výchovno - vzdelávacie centrum miestnej komunity.

- inovácia Školského vzdelávacieho programu a implementácia vzdelávania o klimatických zmenách ako prierezovej témy do viacerých vyučovacích predmetov. Snahou je podporiť inovatívne myslenie u žiakov, ktorí sa ako absolventi uplatnia na trhu práce a budú presadzovať zavádzanie inovatívnych technológií do výroby chrániace prírodné zdroje.

- propagácia vzdelania a realizovaných adaptačných opatrení smerom k žiakom a ich rodičom, zamestnancom školy, žiakom iných škôl a ich učiteľom, ale aj širšej verejnosti.

Cieľové skupiny:

Žiaci Strednej priemyselnej školy v Košiciach a žiaci základných škôl z Košického kraja. Druhou dôležitou cieľovou skupinou sú ich rodičia a zamestnanci našej školy. Taktiež širokej verejnosti budú sprístupnené informácie o uskutočňovaných zmenách v našej škole a zvyšovaní povedomia o klimatických zmenách prostredníctvom propagácie podujatí

Aktivity projektu:

- vzdelávanie žiakov a zamestnancov našej školy, žiakov ZŠ Košického kraja, širokej verejnosti

- odstránenie časti asfaltovej a betónovej plochy a vytvorenie oddychovej zóny a prírodnej „eko-učebne“ s prvkami adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy

- 5. ročník hudobného festivalu „Košická priemyslovka - Blue Planet School Fest“

- 5. ročník súťaže pre žiakov ZŠ v Košickom kraji "Envirománia", tentokrát „Aquamánia“

Partner projektu: Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Vypracovala:

Ing. Alena Jurčíková

koordinátor projektu

lenka.jurcikova@gmail.com

055 / 622 8875

 

SEO