hlavne-menu
HLAVNÁ STRÁNKA PRE UCHÁDZAČOV ŠTUDIJNÉ ODBORY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV AKTIVITA NA ŠKOLE PROJEKTY PREDMETY FOTOGALÉRIA DUÁLNE VZDELÁVANIE VÝCHOVNÝ PORADCA ZMLUVY,FAKTÚRY,OBJEDNÁVKY KONTAKT PARTNERI ŠKOLY INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA ELEKTRONICKÝ ČASOPIS NÓRSKY PROJEKT - Modrá škola TLAČIVÁ
hlavne-menu
NÓRSKY PROJEKT - Modrá škola

Image result for štátny znak

 

 www.eeagrants.sk        slogan : „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Supported by a grant from Iceland,Liechtenstein, Norway. Co - financed by the State Budget ofthe Slovak Republic. 

Názov projektu: "Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY"

Programová oblasť: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom.

Opatrenie: Modré školy

Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Výsledky programu:

1. Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre stredné školy.

2. Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu

Konečný prijímateľ: Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice

Výška grantu: 40 000 €

Cieľ projektu:

- vytvoriť podnetné prostredie pre široké spektrum aktivít pre mladých ľudí, ktorí si cez diskusiu na jednotlivé témy s vyučujúcimi a prizvanými odborníkmi zvýšia úroveň vedomostí v oblasti prispôsobovania sa a zmierňovania dopadov zmeny klímy, o prevencii sucha a povodní

Výsledky projektu:

- návrh a dizajn vhodných typov opatrení na zachytávanie zrážok prostredníctvom adaptácie na zmenu klímy implementovaných v našom školskom areáli. Mladý človek môže získať veľa nápadov a inovatívnych riešení týkajúcich sa využitia dažďovej vody

- praktická realizácia adaptačných opatrení žiakmi školy priamo v školskom areáli – jazierko, dažďová záhrada, vertikálne zazelenanie, výsadba stromčekov a zelene, zachytávanie dažďovej vody do zberných nádob a vytvorenie tak prírodnej „eko-učebne“. Našou ambíciou v projekte, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia a vzdelania a získavania praktických zručností v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, je premeniť školu na prirodzené výchovno - vzdelávacie centrum miestnej komunity.

- inovácia Školského vzdelávacieho programu a implementácia vzdelávania o klimatických zmenách ako prierezovej témy do viacerých vyučovacích predmetov. Snahou je podporiť inovatívne myslenie u žiakov, ktorí sa ako absolventi uplatnia na trhu práce a budú presadzovať zavádzanie inovatívnych technológií do výroby chrániace prírodné zdroje.

- propagácia vzdelania a realizovaných adaptačných opatrení smerom k žiakom a ich rodičom, zamestnancom školy, žiakom iných škôl a ich učiteľom, ale aj širšej verejnosti.

Cieľové skupiny:

Žiaci Strednej priemyselnej školy v Košiciach a žiaci základných škôl z Košického kraja. Druhou dôležitou cieľovou skupinou sú ich rodičia a zamestnanci našej školy. Taktiež širokej verejnosti budú sprístupnené informácie o uskutočňovaných zmenách v našej škole a zvyšovaní povedomia o klimatických zmenách prostredníctvom propagácie podujatí

Aktivity projektu:

- vzdelávanie žiakov a zamestnancov našej školy, žiakov ZŠ Košického kraja, širokej verejnosti

- odstránenie časti asfaltovej a betónovej plochy a vytvorenie oddychovej zóny a prírodnej „eko-učebne“ s prvkami adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy

- 5. ročník hudobného festivalu „Košická priemyslovka - Blue Planet School Fest“

- 5. ročník súťaže pre žiakov ZŠ v Košickom kraji "Envirománia", tentokrát „Aquamánia“

Partner projektu: Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Vypracovala:

Ing. Alena Jurčíková

koordinátor projektu

lenka.jurcikova@gmail.com

055 / 622 8875

 

SEO